Zarządzenie Nr 52/2018

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 24 maja 2018 roku

 

w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2018 pn. "Zorganizowanie letniej kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym"

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)  oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2237),  zarządzam co następuje:       


§ 1. W oparciu o opinię Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2018 pn. "Zorganizowanie letniej kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym", ogłoszonym 10.04.2018 r., dokonuję wyboru oferty i powierzam realizację zadania Caritas Diecezji Legnickiej i przyznaję środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł.


§ 2. Z podmiotem, o którym mowa w § 1, zawarta zostanie umowa na powierzenie zadania publicznego.


§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

                                                                                                                         Burmistrz Miasta Chojnowa                                                                                                                                      Jan Serkies


Zarządzenie (229.04 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie