login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Ogłoszenia - Zarządzenie - wynik konkursu 2019


Zarządzenie Nr 72/2019

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 21 maja 2019 roku

 

w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2019 pn. "Zorganizowanie letniej kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym"

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1492),  zarządzam co następuje:       

§ 1. W oparciu o opinię Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2019 pn. "Zorganizowanie letniej kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym", ogłoszonym 01.04.2019 r., dokonuję wyboru oferty i powierzam realizację zadania Caritas Diecezji Legnickiej i przyznaję środki finansowe w wysokości 45.000,00 zł.

§ 2. Z podmiotem, o którym mowa w § 1, zawarta zostanie umowa na powierzenie zadania publicznego.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                 Burmistrz Miasta Chojnowa


                                                                                                                                Jan Serkies


Zarządzenie_wybór oferty (372.51 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie