login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Ogłoszenia - Konkursy ofert 2017

                                                                                                                                             Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2017

                                                                                                                                             Burmistrza Miasta Chojnowa

                                                                                                                                             z dnia 8 maja 2017 r.


OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta Chojnowa na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1916) ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego wynikającego z Miejskiego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2017 pod nazwą:

"Zorganizowanie letniej kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym"

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 47.500,00 zł.

Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Miasta Chojnowa.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Termin realizacji zadania: od 24 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

2. W wyniku konkursu przewiduje się powierzenie zadania jednemu wybranemu oferentowi.

3. Czas trwania kolonii - 14 dni.

4. Do konkursu mogą przystąpić  podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust.  2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Środki finansowe mogą być przeznaczone wyłącznie na wydatki związane z realizacją zadania i nie mogą być wykorzystane na: remonty obiektów, zakupy majątkowe i inwestycyjne, działalność gospodarczą, zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie środków finansowych, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym w turystycznej miejscowości położonej na morzem dla ok. 50 dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym (ilość dzieci uzależniona jest od kosztu pobytu jednego uczestnika).

2. Zakres rzeczowy zadania:

a) zakwaterowanie - obiekt:

-  musi być w dobrym stanie technicznym, na terenie ogrodzonym, oświetlonym  z dostępem do kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie ośrodka, posiadający stołówkę oraz świetlicę,

-  musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska, określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej  i ochronie środowiska, w oparciu o obowiązujące przepisy tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).

-  pokoje max. 4-5 osobowe z łazienkami, pokoje i łazienki muszą być estetyczne i czyste,

-  nie dopuszcza się możliwości zakwaterowania dzieci w namiotach, budynkach szkolnych, internatach, bursach.

b) wyżywienie:

 -  cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Posiłki muszą być urozmaicone, sycące, odpowiadające normom pod względem ilości, jakości oraz wartości odżywczych,

-   suchy prowiant na drogę powrotną oraz podczas wycieczek,

-   zapewnienie obiadu poza obiektem w czasie całodziennych wycieczek do innych miejscowości atrakcyjnych turystycznie,

c) zapewnienie bezpiecznego transportu z Chojnowa do miejsca wypoczynku i z miejsca wypoczynku do Chojnowa,

d)  zapewnienie opieki medycznej,

e)  zapewnienie opieki ratownika na plaży,

f)   ubezpieczenie uczestników wypoczynku,

g)  opracowanie i realizacja programu zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień:

 - co najmniej 4 razy w trakcie trwania kolonii, minimum 90 minut dziennie, prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje,

h)  prowadzenie zajęć edukacyjnych, kształtujących właściwe postawy społeczne,

i) zorganizowanie programu zajęć na czas pogody i niepogody, uwzględniającego następujące elementy:

- wycieczki z nieodpłatnym wstępem do zwiedzanych obiektów, w tym co najmniej jedna wycieczka całodniowa,

- zajęcia i rozgrywki sportowe,

- gry terenowe,

- zajęcia plastyczne,

- organizacja dyskotek i ognisk.

 

W załączniku do oferty należy dołączyć propozycję programu wraz z konspektem czterech planowanych zajęć profilaktycznych.

 

3. Kadra pedagogiczna:

a) liczba kadry, kwalifikacje oraz obowiązki kadry muszą odpowiadać przepisom  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452),

b) osoba prowadząca zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień powinna posiadać przygotowanie do realizacji w/w zajęć np.: wykształcenie z zakresu pedagogiki,  psychologii, psychoterapii, socjologii, socjoterapii, promocji zdrowia. W ofercie należy wskazać jakie kwalifikacje posiada osoba prowadząca zajęcia profilaktyczne i dołączyć dokumenty potwierdzające te kwalifikacje,

 

4. Bezpieczeństwo uczestników:

a) ubezpieczenie: na czas pobytu, podróży, wycieczek. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez uczestników. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. Uczestnicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

b) opieka medyczna: całodobowa opieka pielęgniarska na terenie ośrodka w miejscu pobytu oraz zabezpieczenie podstawowych leków i materiałów opatrunkowych,  a w koniecznych przypadkach zapewnienie opieki lekarskiej polegającej na wezwaniu lekarza do ośrodka lub dowiezienie uczestnika pobytu do przychodni bezpłatnym transportem.

5. Naboru uczestników kolonii dokonuje Gmina Miejska Chojnów, w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnowie. Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestników kolonii zostaną przekazane lub przesłane wybranemu oferentowi najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnusu.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Komisja konkursowa dokona oceny formalno-merytorycznej ofert, zgodnie z kryteriami określonymi w Zarządzeniu Nr 47/2017 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 8 maja 2017 r., biorąc pod uwagę w szczególności:

-  jakość wykonania zadania publicznego,

-  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

-  skuteczność realizacji zadania publicznego,

-  kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać  w zamkniętej kopercie oznaczonej pełną nazwą oferenta wraz z adresem oraz pełną nazwą zadania, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chojnowie (pok. nr 6), Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów,  w terminie do dnia 22 maja 2017 roku do godz.15.00. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Oferty złożone po terminie  nie będą rozpatrywane.

 

WYMOGI DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty należy składać  na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość  poprawienia lub usunięcia tych braków, w terminie 3 dni roboczych, od daty wezwania. Wezwanie następuje  w formie elektronicznej lub pisemnej.

3. W przypadku, gdy oferent nie zastosuje się do wezwania, ofertę pozostawia się bez rozpoznania. O pozostawieniu oferty bez rozpoznania, Przewodniczący Komisji konkursowej informuje oferenta na piśmie.

4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję konkursową konieczności udzielenia przez oferenta dodatkowych wyjaśnień na temat złożonej oferty, dopuszcza się możliwość przedłożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania. Wezwanie następuje w formie elektronicznej lub pisemnej.

 


TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT ORAZ TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 29 maja 2017 roku, a wynik wyboru ogłoszony zostanie niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.chojnow.net.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnowie (chojnow.eu) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Chojnowie.

 

SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT:

1. Od rozstrzygnięcia konkursu ofert można odwołać się do Burmistrza Miasta Chojnowa w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

2. Wniesienie odwołania wstrzymuje, do czasu jego rozstrzygnięcia, wybór oferenta.

3. Odwołanie wniesione po terminie lub złożone przez podmiot do tego nieuprawniony pozostawia się bez rozpoznania.

4. Komisja konkursowa opiniuje zasadność wniesienia odwołania.

5. Burmistrz Miasta Chojnowa, po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, oddala odwołanie lub je uwzględnia. Od rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie przysługuje dalsze odwołanie.

 

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:

1. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2.  Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

3.  Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.  Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

5.  Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą   i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;

6. Program zajęć  z zakresu profilaktyki uzależnień;

7. Szczegółowy plan pracy wychowawczej realizowany w trakcie zadania;

8. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty (kserokopie winny mieć adnotację "za zgodność z oryginałem") muszą być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, a w przypadku braku pieczątki czytelnym podpisem ze wskazaniem pełnionej funkcji.

 

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. - podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U poz. 1916).

 

ODWOŁANIE KONKURSU, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Burmistrz Miasta Chojnowa  zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

SPOSÓB I TERMINY PRZEKAZANIA ŚRODKÓW NA RZECZ REALIZATORA ZADANIA

Środki przyznane w ramach konkursu zostaną przekazane w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

OSOBA DO KONTAKTU:

Barbara Kuta - Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,     tel: 76 81-88-285 wew. 107.

e-mail: b.kuta@chojnow.eu


Zarządzenie Nr 48- ogłoszenie konkursu (600.83 kb)

Ogłoszenie konkursu ofert (4.22 Mb)

Formularz oferty (2.33 Mb)

Formularz oferty (110.00 kb)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie